Skip to Main Content
Have library access? Log in through your library

Israel Gerontological Society / האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

Publisher Description

 
המוציאה לאור של כתב העת היא האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, שנוסדה בישראל בשנת  1956.   האגודה שמה דגש על שמירה ושיפור של איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת, לאור הארכת תוחלת החיים והזדקנות האוכלוסייה. יעדי האגודה ומטרותיה הן:  (1)   לקדם מחקר בסיסי ויישומי בתחומי הביולוגיה, הפסיכולוגיה הרפואה, הכלכלה ומדעי החברה; (2)לשמש כוח מניע בגיבוש המלצות לקובעי המדיניות בישראל;  (3)   להגן על זכויות הזקנים;  (4)   להפיץ מידע, לחנך, ולהגביר מודעות ביחס לאתגרים שיש בזקנה.
באגודה הישראלית לגרונטולוגיה חמש חטיבות מקצועיות: גרונטולוגיה יישומית, מדעי החברה וההתנהגות, רפואה ובריאות, ביולוגיה וחטיבת הסטודנטים. מלבד הוצאה לאור של כתב העת, האגודה מקיימת כנס דו-שנתי רב משתתפים וכן ימי עיון בנושאים שונים. בנוסף היא מעניקה פרסים לעידוד חוקרים והענקת פרסי הוקרה ליחידים ולגופים, התורמים לקידום הגרונטולוגיה. חברי האגודה הם חברים ומשתתפים פעילים באגודות ובמרכזי מחקר אקדמיים בעולם, ובהם האגודה העולמית לגרונטולוגיה.