Skip to Main Content
Have library access? Log in through your library

World Union of Jewish Studies / האיגוד העולמי למדעי היהדות

Publisher Description

 
האיגוד העולמי למדעי היהדות הוא ארגון הגג החשוב ביותר לחקר מדעי היהדות. חברים בו חוקרים, תלמידים ואנשי רוח מכל רחבי העולם. האיגוד הוקם בשנת תש"ז (1947) ביוזמתם של חוקרים במדעי היהדות מן האוניברסיטה העברית בירושלים. במרכז פעילותו של האיגוד העולמי למדעי היהדות עומד הקונגרס העולמי למדעי היהדות המתקיים אחת לארבע שנים. קונגרס זה הוא החשוב מסוגו בעולם ונוטלים בו חלק למעלה מאלף חמש-מאות חוקרים מכל רחבי העולם. מלבד הקונגרס העולמי האיגוד מארגן כנסים שנושאם מדעי היהדות בהקשרם הרחב ומשמש מסגרת מאחדת לארגוני המחקר למדעי היהדות בארץ ובחו"ל. האיגוד מתאם ומטפח קשרים ושיתוף פעולה בין מוסדות וגופי מחקר העוסקים במדעי היהדות בעולם, מסייע למוסדות מחקר בריכוז ובאיסוף חומר בנושאים השייכים למדעי היהדות ומעודד את המשך דרכם של חוקרים צעירים על ידי חלוקת מלגות. מדי שנה מוציא האיגוד לאור ספרים ופרסומים אחרים המוקדשים לתחומי המחקר של מדעי היהדות, ובהם כתב העת "מדעי היהדות".
האיגוד העולמי למדעי היהדות הינו עמותה ציבורית ללא כוונת רווח, המתקיימת מדמי החבר השנתיים ומתמיכתם של גופים ציבוריים וקרנות שונות.