Skip to Main Content
Have library access? Log in through your library
Research Report

De militaire bijdrage van België aan het Europees veiligheids- en defensiebeleid

Series Editor: Sven Biscop
Copyright Date: Jun. 1, 2007
Published by: Egmont Institute
Pages: 33
OPEN ACCESS
https://www.jstor.org/stable/resrep06682
 • Cite this Item

Table of Contents

 1. (pp. 7-12)

  De rol van het leger is sterk veranderd. De Europese legers worden uiteraard niet langer uitgezonden om gebieden te veroveren of kolonies te verwerven. Maar ook territoriale defensie, hoewel nog steeds één van de taken van het leger, heeft aan belang ingeboet, omdat de directe grootschalige bedreiging van het eigen grondgebied is weggevallen. Toch blijft het leger nodig. De vraag naar goed uitgeruste en goed opgeleide troepen voor vredesondersteunende operaties is immers veel groter dan het aanbod.

  Preventieve opstelling van troepen kan vermijden dat bestaande spanningen overslaan in conflict. De opeenvolgende operaties van de NAVO en de Europese Unie (EU)...

 2. (pp. 13-22)

  Na de val van de Berlijnse muur en na een relatief korte periode waarin de eerste, aanvankelijk beperkte legerhervormingen werden doorgevoerd, opteerden zowat alle Europese landen ervoor het nationale defensieapparaat te onderwerpen aan een heuse re-engineering. Ons land heeft hier duidelijk een voortrekkersrol gespeeld door vrij vlug verstrekkende richtlijnen uit te vaardigen, zoals het opschorten van de legerdienst en het vastleggen van een financiële bovengrens voor de defensie-uitgaven en daarnaast het formuleren van een aantal ambitieuze doelstellingen onder het motto ‘kleiner en beter’. Binnen dit kader hebben de opeenvolgende regeringen een reeks ‘herstructureringsplannen’ opgezet, waarvan de resultaten hierna worden toegelicht....

 3. (pp. 23-29)

  Het Belgische leger beschikt vandaag over heel wat troeven en een geloofwaardig potentieel is nog steeds aanwezig. Enkele knipperlichten staan echter op rood. Om de sterktes veilig te stellen en de zwaktes te verhelpen, volgen hieronder een aantal aanbevelingen.

  Zoals hiervoor aangestipt zijn volgende omgevingsfactoren richtinggevend voor de uitbouw van een adequaat defensieapparaat: (1) de mondialisering van de veiligheidsvraagstukken; (2) het diffuus worden van de bedreiging, die niet langer louter militair van aard is; (3) een toename van asymmetrische conflicten; (4) de nood aan een holistische civiel-militaire benadering in conflictbeheer; (5) de noodzaak om in crisisbeheer, vooral in de meest...