Skip to Main Content
Have library access? Log in through your library
Research Report

Norske interesser – sett fra utestasjonene

Ulf Sverdrup
Joakim Hertzberg Ulstein
Mikkel Frøsig Pedersen
Halvard Leira og Ståle Ulriksen
Copyright Date: Jan. 1, 2012
Pages: 43
OPEN ACCESS
https://www.jstor.org/stable/resrep08059

Table of Contents

Export Selected Citations Export to NoodleTools Export to RefWorks Export to EasyBib Export a RIS file (For EndNote, ProCite, Reference Manager, Zotero, Mendeley...) Export a Text file (For BibTex)
 1. (pp. [ii]-[iv])
 2. (pp. [v]-[vi])
 3. (pp. 1-6)

  Hva er Norges utenrikspolitiske interesser? De siste årene har det vært en diskusjon om norske interesser og utfordringer for norsk utenrikspolitikk. Disse refleksjonene har i liten grad vært relatert til empiriske undersøkelser av hva norske utestasjoner vektlegger og bruker sin tid på.

  I denne rapporten gjør vi nettopp en slik undersøkelse. Vi analyserer hva norske utestasjoner identifiserer og forfølger som norske interesser, og hvilke interesser andre land signaliserer overfor norske utestasjoner. Vi er ikke bedt om å si noe om eventuelle konsekvenser for ressursallokering, og rapporten behandler derfor ikke dette temaet.

  Bakgrunnen for denne rapporten er at Norsk utenrikspolitisk institutt...

 4. (pp. 7-13)

  Interessebegrepet er så mangetydig at det knapt kan brukes isolert sett på en meningsfylt måte. Selv om det vil være nærmest fullstendig enighet om at alle land har utenrikspolitiske interesser, så vil det også være stor variasjon mellom land, internt i et land og over tid med hensyn til hva som regnes som slike interesser, og hvor viktige forskjellige typer interesser er. Interesser samvarierer slik sett med selvbilder.

  Denne variasjonen gjenfinner vi også i innberetningene fra utestasjonene. For å kunne gi en meningsfylt analyse av hva som regnes som norske interesser, og hvordan de varierer, har det dermed vært nødvendig...

 5. (pp. 14-18)

  Innberetningene gir også anledning til å se nærmere på hvilke interesser vertslandet legger vekt på i sitt forhold til Norge. Vi har derfor forsøkt å kartlegge dette noe mer systematisk. Hovedmønsteret er at vertslandene har et bredt spekter av interesser knyttet til Norge. Igjen er kategoriseringen i hovedsak induktivt generert, basert på det som hyppigst forekommer i innrapporteringene.

  Resultatet fra denne delen av analysen er tydelig. Blant de interessene som utestasjonene hyppigst beretter at deres vertsland er mest opptatt av i sitt forhold til Norge, finner vi økonomi, energi, handel og maritime spørsmål.

  Vi har tidligere sett at norske utestasjoner...

 6. (pp. 19-24)

  Et tredje tema i denne analysen gjelder utestasjonenes aktiviteter og arbeidsform. Vi kan ikke se på hvilke interesser utestasjonene forfølger, og hvilke interesser vertslandene har i relasjonen med Norge, uten at vi også knytter noen kommentarer til utestasjonenes arbeidsform.

  Utestasjonene er mangefasetterte og fyller en rekke oppgaver og funksjoner. I tillegg til kjernefunksjonene som er knyttet til representasjon og kommunikasjon (som rapportering og påvirkning), foregår det også en rekke andre aktiviteter ved utestasjonene.

  Vi har sett nærmere på noen av disse og forsøkt å identifisere deres relative betydning og ressursbruk. Vektlagte aktiviteter er her forstått som de aktiviteter som utestasjonene...

 7. (pp. 25-27)

  I bestillingen fra UD ble utestasjonene også bedt om å si noe om fremtidige prioriteringer i lys av interesseanalysen. Vi har derfor sett nærmere på hvordan utestasjonene vurderer vektingen av interesser i fremtiden, og hvilke arbeidsoppgaver de tenker å prioritere opp eller ned.

  En hovedobservasjon er at mange utestasjoner nevner områder de ønsker å gi høyere prioritet i tiden som kommer, men det er samtidig få som angir hvilke interesser eller aktiviteter de ønsker å nedprioritere.

  En annen hovedobservasjon er at det er særlig de økonomiske interessene som de antar vil bli viktigere. Tema er investeringer gjennom Statens pensjonsfond utland...

 8. (pp. 28-31)

  Det har i de siste år vært en debatt om norske interesser i utenrikspolitikken. I denne rapporten har vi sett på hvilke interesser utestasjonene rapporterer at de faktisk vier oppmerksomhet til og vektlegger, og hvilke aktiviteter de oppgir at de rent faktisk utfører. Fremgangsmåte har vært induktiv. De kategoriseringene som fremkommer er basert på de interessene og utestasjonene selv fremhever. Dette er altså ikke en undersøkelse der vi først har klargjort hva norske interesser egentlig er, for deretter å gå ut og undersøke hvordan og i hvilken grad utestasjonene faktisk følger opp disse i sine prioriteringer og i sitt arbeid....