Skip to Main Content
Have library access? Log in through your library
Research Report

Selvforståelse og rolleforventning under ulike regimer: En studie av den russiske intelligentsiaen før og etter kommunismens fall sett i lys av Zygmunt Baumans og Pierre Bourdieus kultursosiologi

Jan Flæte
Copyright Date: Apr. 1, 2001
Pages: 117
OPEN ACCESS
https://www.jstor.org/stable/resrep08060

Table of Contents

Export Selected Citations Export to NoodleTools Export to RefWorks Export to EasyBib Export a RIS file (For EndNote, ProCite, Reference Manager, Zotero, Mendeley...) Export a Text file (For BibTex)
 1. (pp. [i]-2)
 2. (pp. 3-4)
 3. (pp. 5-12)

  Den russiske dikteren Josef Brodskij tilbragte store deler av sitt liv i eksil. Han skriver i et essay at man som eksilforfatter oppdager at man er “fullstendig ute av stand til å spille noen meningsfull rolle i sitt nye samfunn. Demokratiet han er kommet til gir ham fysisk trygghet, men gjør ham sosialt betydningsløs. Og betydningsløshet er noe som ingen forfatter kan stå ut med, enten han er i eksil eller ei” (Brodsky 1997: 26).

  Brodskijs lett resignerte diagnose antyder temaet for denne studien, som belyser nærmere forutsetninger for og problemer ved det å være en intellektuell under et totalitært...

 4. (pp. 13-34)

  “Det finn es ingen oppgave som er mer håpløs enn å forsøke å sammenligne to motsatte systemer – det totalitære og det demokratiske. Det blir vanskeligere jo mer du prøver. Alt man sier, blir både sant og usant. Det er til og med umulig å finne et dekkende bilde” (Bukovskij 1982: 67). Vladimir Bukovskijs ord, myntet på forskere fra Vesten og Sovjetunionen, er en påminnelse til dem som mener å kunne si noe substansielt om ulike regimer uten å være farget av sitt eget ståsted.

  Dette, en ganske grunnleggende og veletablert vitenskapsteoretisk innsikt, kan herunder kort vurderes i lys av...

 5. (pp. 35-72)

  I hvilken grad er Baumans begrep om det moderne velegnet som en beskrivelse av Sovjetunionen som regime?

  Dette spørsmålet er viktig å belyse for å få en dypere forståelse av regimets indre dynamikk og i særdeleshet av regimets holdning overfor intelligentsiaen. Først vil jeg forsøke å sammenholde utviklingen i Vest-Europa med utviklingen i Russland for å avklare hvordan man skal forstå det moderne prosjektets tilsynekomst i Russland. Deretter vil jeg nyansere Baumans modernitetsbegrep i forhold til to aspekter som er nær forbundet. Det ene har å gjøre med det moderne prosjekt som en varig og konstant samfunnstilstand med Gulag og...

 6. (pp. 73-102)

  I dette kapitlet foretar jeg en kritisk lesning og fortolkning av sentrale tekster om den russiske intelligentsiaen som har fremkommet etter 1991. Lesningen har vært konsentrert om å dekode nye selvforståelser av intelligentsiaen, samt å studere hvordan representanter for den regimekritiske intelligentsiaen forholder seg til de nye regimebetingelsene. I spenningspunktet mellom dens egendefinerte rolle på mikronivå og utlegninger av det nye samfunnet på makronivå, tilbys en utvidet forståelse og bakgrunn for den påståtte identitetskrisen blant intelligentsiaen.

  Tekstlesningen fra aviser og tidsskrifter rammes inn og settes som nevnt i sammenheng med oppgavens teoretiske innfallsvinkel mer direkte enn i forrige kapittel. Innledningsvis...

 7. (pp. 103-108)

  Aleksandr Solzjenitsyn advarte allerede i 1974 mot å ta for lett på den politiske omveltningen som han antok før eller siden ville finne sted i Sovjetunionen: “Den tilbakevendingen som snart venter vårt land, åndens og bevissthetens tilbakekomst, overgangen fra stillhet til ytringsfrihet, vil bli vanskelig og lang og nok en gang pinefull” (Solzjenitsyn 1974: 8).

  Det som finner sted i Russland i dag, har ettertrykkelig vist sannhetsgehalten i Solzjenitsyns profeti. Debatten om intelligentsiaens rolle og selvforståelse etter 1991 er et uttrykk for dette, der en gruppe søker å definere seg selv i lys av et regimeskifte. Denne oppgavens overordnede problemstilling...

 8. (pp. 107-114)
 9. (pp. 115-115)
 10. (pp. 115-115)