Skip to Main Content
Have library access? Log in through your library
Drama as Text and Performance

Drama as Text and Performance: Strindberg's and Bergman's Miss Julie

EGIL TÖRNQVIST
Copyright Date: 2012
https://doi.org/10.2307/j.ctt6wp6rf
Pages: 262
https://www.jstor.org/stable/j.ctt6wp6rf
 • Cite this Item
 • Book Info
  Drama as Text and Performance
  Book Description:

  This book is a study of August Strindberg's famous dramaMiss Julie,presented in both Swedish and English. Since it was first performed in 1888,Miss Juliehas became one of the most successful plays written by Strindberg, widely considered one of the pioneers of modern drama. The book provides a penetrating analysis of the author's text, followed by a close investigation of Ingmar Bergman's much lauded 1985 production at the Royal Dramatic Theatre in Stockholm.Drama as Text and Performanceis intended as a paradigmatic illustration of similarities and differences between the two media-textand performance and their recipients, readers and spectators.

  eISBN: 978-90-485-1740-4
  Subjects: Language & Literature

Table of Contents

 1. Foreword
  (pp. 7-9)

  In connection with the centenary of the first edition ofMiss Juliein 1988, Barry Jacobs and I publishedStrindberg’s Miss Julie: A Play and its Transpositions. The book discusses in its first part the play’s biographical background, its ideological and literary predecessors, some of its characteristic features, and its impact on later dramatists. In the second part, different forms of presentation are dealt with:Miss Juliein translation, on stage, as film, tv play, opera and ballet.

  Unlike that book, the combination of this book and the website here offered to the reader is primarily reception-oriented. It is, however,...

 2. Strindberg’s Miss Julie
  (pp. 10-90)

  The one-act playMiss Juliewas written at Holte, close to Copenhagen, in the period 10 July–10 August 1888. The preface was written soon after the play had been completed. Concerning the exact time of composition there are three statements by Strindberg himself. In a letter to Karl Otto Bonnier on 10 August 1888, he writes that he has worked on the play for “one month”. In a letter to his brother Johan Oscar on 19 November 1888, it says, apparently with regard toMiss JulieandCreditors: “I wrote my two tragedies in fourteen days each and here...

 3. Bergman’s Miss Julie
  (pp. 91-120)

  WhenMiss Juliehad its Stockholm opening on the Small Stage of the Royal Dramatic Theatre, Dramaten, on 7 December 1985, it was Ingmar Bergman’s (1918–2007) second staging of the play. Four years earlier he had staged the piece asJulieat the Residenz Theater in Munich with German actors and in a translation by Peter Weiss (Strindberg 1984a). In MunichJuliewas presented together with Ibsen’sA Doll’s House– here as often in Germany entitledNora– and Bergman’s own stage adaptation of his tv serialScenes from a Marriage. The triad was referred to as the...

 4. Conclusions
  (pp. 121-125)

  “Reading a play”, Strindberg (2007: 133) writes in hisMemorandum to the Members of the Intimate Theatre1908,

  is almost like reading a score. It is a difficult art, and I don’t know many people who can do it although many say they can. The very arrangement of the text, where the eyes have to wander from the name of the speaker to his speech, demands close attention. The seemingly uninteresting exposition has to be struggled through and carefully recorded in one’s memory, since it contains the warp by which the weft is set up. The action noted within the...

 5. Photos from the performance
  (pp. 126-138)
 6. Förord
  (pp. 139-141)

  I samband med hundraårsminnet av första utgåvan avFröken Julie1988 publicerade jag och Barry JacobsStrindberg’s Miss Julie: A Play and its Transpositions. Boken behandlar i första delen dramats biografiska bakgrund, dess ideologiska och litterära förutsättningar, vissa karakteristiska pjäsinslag samt dess inflytande på senare dramatiker. I andra delen diskuteras olika presentationsformer:Fröken Juliei översättning, på scenen, som film, tv-pjäs, opera och balett.

  Till skillnad från denna bok är den kombination av bok och website som här erbjuds läsaren företrädesvis receptionsorienterad. Det rör sig emellertid inte om någon sociokulturell studie av hur en utvald grupp läsare och åskådare har...

 7. Strindbergs Fröken Julie
  (pp. 142-219)

  DramatFröken Julieskrevs i Holte strax utanför Köpenhamn under perioden 10 juli – 10 augusti 1888. Förordet skrevs strax efter det att dramat fullbordats. Beträffande dramats exakta tillkomsttid föreligger tre uttalanden av Strindberg själv. I ett brev till Karl Otto Bonnier den 10 augusti 1888 skriver han att arbetet med pjäsen motsvarar “en månads lefnad”. I ett brev till brodern Johan Oscar den 19 november samma år heter det däremot, uppenbarligen med hänsyftning påFröken JulieochFordringsägare: “Mina två sorgespel skref jag hvardera på fjorton dagar och de anses här av teaterfolk och litterater som mästerverk.” I ett...

 8. Bergmans Fröken Julie
  (pp. 220-248)

  NärFröken Juliehade Stockholmspremiär på Kungl. Dramatiska Teaterns (Dramatens) Lilla scen den 7 december 1985 var det Ingmar Bergmans (1918–2007) andra iscensättning av dramat. Fyra år tidigare hade han inscenerat stycket under titelnJuliepå Residenz Theater i München med tyska skådespelare. För översättningen svarade Peter Weiss (Strindberg 1984a). I München ingickJulietillsammans med IbsensEtt dockhem– som ofta i Tyskland kallatNora– och en teateradaptering av Bergmans tv-serieScener ur ett äktenskapi vad som kallades Bergmanprojektet. Premiären ägde rum den 30 april 1981. De tre pjäserna uppfördes samma kväll,NoraochJuliei...

 9. Slutsatser
  (pp. 249-254)

  “Att läsa en pjäs”, skriver Strindberg i sittMemorandum till medlemmarne av Intima Teatern1908,

  är nästan som att läsa partitur; det är en svår konst och jag vet icke många som kunna den, fastän många föregiva kunskap däri. Själva anordningen av texten, där ögat skall irra från den talandes namn till repliken, kräver uppmärksamhet; den skenbart ointressanta exposén måste genomkämpas och noga inpräntas, då den ju innehåller ränningen varmed väven är uppsatt; spelet inom parenteserna fördröjer också och distraherar. Än i dag då jag läser Shakespeare, måste jag med en penna göra anteckningar för att skilja de många personerna...